Algemene voorwaarden Air-Comms


Algemene voorwaarden Air-comms

Algemene voorwaarden Air-Comms

 

 

 

 

 

Begrippen:

Algemene voorwaarden Air-Comms beschrijft en onderschrijft de volgende begrippen:

 Gebruiker:                               De onderneming Air-comms, gevestigd in Assen aan de Amelterhout  82, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04088121, daar onder begrepen de daaraan gelieerde personen en door de onderneming ingeschakelde derden

Koper:                                        De persoon of het bedrijf met wie Air-comms een overeenkomst aangaat

Overeenkomst:                      Iedere verbintenis die wordt aangegaan tussen Air-comms en een Koper

Consument:                             Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Levering van goederen:       De levering van goederen, waaronder uitdrukkelijk begrepen lesmateriaal, door Air-comms omvat de levering van in de bestelling beschreven goederen, inclusief alle wijzigingen aanvulling en/of uitbreidingen die na het moment van bestelling tussen Air-comms en koper schriftelijk zijn overeengekomen

Levering van diensten:         De dienstverlening door Air-comms omvat de in de overeenkomst/opdracht beschreven diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na de totstandkoming van de overeenkomst/opdracht tussen Air-comms en Koper schriftelijk zijn overeengekomen

Dag:                                              Kalenderdag

 

Algemeen

 

1.1                   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker, en een Koper waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2                   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

1.3                   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

1.4                   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5                   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6                   Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7                   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8                   Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om alsnog de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.9                   Gebruiker heeft het recht deze voorwaarden wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

1.10                 Gebruiker is gerechtigd algemene regels te stellen voor het afleggen van examens, al dan niet in de vorm van een examenreglement. Gebruiker is gerechtigd deze regels van toepassing te verklaren op de overeenkomst. De gestelde regels maken integraal onderdeel uit van deze voorwaarden.

 

Offertes en aanbiedingen

 

2.1                   Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de aanbieding/offerte.

2.2                   Gebruik kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3                   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven en zullen worden verhoogd met btw en andere heffingen van overheidswege, zoals wettelijk vereist is en in overeenstemming met de wettelijke regelingen dienaangaande.

2.4                   Gebruiker is te allen tijde gerechtigd zekerheid dan wel aanvullende zekerheid te vereisen van koper voor de nakoming van zijn verplichtingen.

Bij levering van goederen:

2.5                   Aanvaarding van het aanbod geschiedt door een bestelling van een goed  door een koper, maar in elk geval op het moment van ontvangst van een goed.

Bij levering van diensten:

2.7                   Aanvaarding van het aanbod geschiedt door een opdrachtbevestiging van Gebruiker.

 

2.8                   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt  van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

3.1                   Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.2                   Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.3                   Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4                   Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste en de wettelijk vereiste faciliteiten.

3.5                   Levering van goederen geschiedt af bedrijf van Gebruiker. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Koper over op het moment waarop zaken aan Koper ter beschikking staan.

3.6                   Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7                   Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8                   Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Koper de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.9                   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.10                 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.11                 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.12                 Indien Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is Koper aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

3.13                 Indien Gebruiker met Koper een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.14                 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker

–    alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

–    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

–    indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

–    of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 

4.1                   Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen, indien Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Koper niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2                   Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

4.3                   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4                   Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5                   Indien de ontbinding aan Koper toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6                   Indien Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7                   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Koper in rekening gebracht. Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

4.8                   In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Koper is gehouden tot betaling van schadevergoeding die voortvloeit uit de opzegging dan wel annulering van de overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk begrepen vergoeding van omzetderving.

 

Annulering

 

Bij levering van goederen:

5.1                   Annulering van de overeenkomst door Koper is niet mogelijk.

Bij levering van diensten:

5.2                   Annulering van de overeenkomst/opdracht kan door Koper uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

5.3                   Indien Koper uiterlijk 14 dagen voor de dag, waarop de dienst door Gebruiker zal worden verleend, de overeenkomst/opdracht annuleert, is Koper 10% van de overeengekomen prijs aan Gebruiker verschuldigd.

5.4                   Indien Koper annuleert korter dan 5 dagen voor de dag, waarop de dienst door Gebruiker zal worden verleend, is Koper 100% van de overeengekomen prijs aan Gebruiker verschuldigd.

5.5                   Partijen kunnen in geval van annulering door Gebruiker in onderling overleg tevens overeenkomen dat een ander moment wordt bepaald waarop de dienst alsnog wordt verleend. In het geval een ander moment wordt bepaald, behoudt Gebruiker het reeds voldane bedrag.

 

Herroepingsrecht

 

Bij levering van goederen:

6.1                   In geval er sprake is van koop op afstand heeft de koper gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de zaak het recht de koop op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

6.2                   Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Gebruiker retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten

6.3                   In geval een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten wordt aangegaan, heeft de koper gedurende zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

6.4                   Het bepaalde in lid 3 van deze voorwaarden is niet van toepassing op een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten, waarvan de nakoming met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de in lid 3 bedoelde termijn is verstreken.

6.5                   Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

                                                                                                                                                                         

Prijzen, betaling en incassokosten

 

Bij levering van goederen:

7.1                   De prijs die wordt gefactureerd voor goederen komt overeen met de prijs van een product op de tarievenlijst van Gebruiker.

7.2                   Betaling voor levering van lesmateriaal geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Gebruiker zal na ontvangst van een bestelling Koper schriftelijk een factuur doen toekomen.

7.3                   Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten komen voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

Bij levering van diensten:

7.4                   Betaling voor dienstverlening dient te geschieden uiterlijk de dag voordat Gebruiker de overeengekomen dienst verricht.

 

7.5                   Bij overschrijding van de betalingstermijn van lid 2 resp. lid 4 is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien Koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Koper), is Koper de wettelijke rente voor consumententransacties verschuldigd. Indien Koper een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Koper de wettelijke rente op handelstransacties verschuldigd.

7.6                   Gebruiker heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.7                    Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.8                   Indien Koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Het verzuim van Koper die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere Koper), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en Koper geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke Koper), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Overmacht

 

8.1                   Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2                   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3                   Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4                   Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid

 

9.1                   Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2                   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3                   Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,– (zegge tweeduizend vijfhonderd euro).

9.4                   De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, te verhogen met het eigen risico

9.5                   Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.6                   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.7                   Wanneer Koper meent dat er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van haar werkzaamheden van Gebruiker, dient Koper Gebruiker daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen op straffe van verval van zijn aanspraken.

9.8                   Na verloop van een jaar na levering van goederen en/of diensten door Gebruiker vervalt iedere aansprakelijkheid van Gebruiker. De aansprakelijkheid als voornoemd van Gebruiker vervalt niet voor zover het de wettelijke verplichting betreft tot het archiveren en bewaren van vaardigheidproef/examenuitslagen (certificering).

 

Vrijwaring

 

10.1                                         Koper vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

11.1                 De door Gebruiker in het kader van de door haar verrichte werkzaamheden geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker en mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming door Koper worden behouden of vermenigvuldigd.

11.2                 Het door Gebruiker in het kader van een koopovereenkomst geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat Koper alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.3                 Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1 en lid 2 onder een eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.4                 Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Koper verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Koper zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

11.5                 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Conformiteit en garantie, onderzoek en reclames

 

12.1                 Gebruiker staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen ten tijde van levering aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2                 Indien levering van zaken plaatsvindt anders dan lesmateriaal geldt de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

12.3                 Indien levering van zaken plaatsvindt anders dan lesmateriaal komt iedere vorm van garantie te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Koper en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

12.4                 Koper is gehouden het geleverde zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Koper dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

12.5                 Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

12.6                 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.7                 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Koper voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

12.8                 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van Koper.

12.9                 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Koper in rekening gebracht worden.

 

Intellectuele eigendom

 

13.1                 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Koper ter kennis van derden wordt gebracht. Koper zal de intellectuele eigendomsrechten van gebruiker en van door gebruiker ingeschakelde derden te allen tijde respecteren.

 

Geschillen

 

14.1                 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenlanduitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2                 De rechter in Assen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin geeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3                 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

15.1                 Van toepassing bij de Algemene voorwaarden Air-Comms is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

15.2                 De Nederlandse tekst van de Algemene voorwaarden Air-Comms is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Algemene voorwaarden Air-Comms gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel